Polityka prywatności

Nikol Sklep zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Klient rejestrując się w sklepie Nikol Sklep i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym www.nikol-sklep.pl

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Klienta w Sklepie internetowym www.nikol-sklep.pl

Nikol Sklep przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.

Materiały reklamowe wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego sklepu. Dotyczy również newslettera wysyłanego Klientowi z informacją o dostępności towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Klienta w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Nikol Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania fałszywych danych przez Klienta.